Adatvédelmi tájékoztató

Kérjük, hogy a fusiapp.comÚj ablakban nyílik meg rendszer használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Jelen Adatvédelmi Szabályzatban rögzítünk minden, a FUSI adatkezelésével kapcsolatos információt, az adatok gyűjtésére, felhasználására, tárolására, közzétételére és törlésére vonatkozóan, különös figyelemmel a személyes adatokra, összhangban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR).

1. Preambulum

1.1. A FUSI Solutions Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaság, melynek fő tevékenységi területe Egyéb szoftverkiadás. Adatkezelő megegyezik az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Szolgáltatóval. Az Adatkezelő az általa kifejlesztett és üzemeltetett kizárólagos tulajdonában alló weboldalt üzemelteti. Adatkezelő a kapcsolódó adatkezelés jogszabályi tisztaságának érdekében megalkotja a kifelé történő adatkezelés szempontjából a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.

1.2. Jelen Adatvédelmi Szabályzatban a „mi”, „miénk”, stb. kifejezések alatt mindenkor az Adatkezelő értendő.

1.3. Jelen Adatvédelmi Szabályzatban nagy kezdőbetűvel szereplő szavak és fogalmak a FUSI platformra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) definiált fogalmakkal azonos jelentéssel bírnak.

1.4. Jelen Adatvédelmi Szabályzat Felhasználó általi kifejezett elfogadása szükséges, valamint a hozzájárulás bármikor visszavonható.

1.5. Adatkezelő felelős a jelen Adatvédelmi Szabályzat kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosíthatja. Egyes üzleti folyamatok és fejlesztések elengedhetetlenné teszik, hogy egyes adatkezelési célok a későbbiek során bővüljenek. Adatkezelő elkötelezi magát, hogy minden egyes személyes adatkezelést igénylő esetben a GDPR iránymutatásaival összhangban jár el. A Szabályzat a közzétételével lép hatályba. A Szabályzat mindenkor hatályos változata a www.fusiapp.comÚj ablakban nyílik meg weboldalon érhető el.

1.6. Adatkezelő minden Érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének célját, továbbá, ha lehetséges azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik, a személyes adatok címzettjeit, azt, hogy a személyes adatok automatizált kezelése milyen logika alapján történik, valamint, hogy milyen következményekkel járhat az adatkezelés, továbbá milyen tájékoztatást kaphat az Érintett. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, beleértve az üzleti titkokat vagy a szellemi tulajdont, és különösen a szoftverek védelmét biztosító szerzői jogokat. Ezek a megfontolások mindazonáltal nem eredményezhetik azt, hogy az Érintettől minden információt megtagadjon az Adatkezelő.

1.7. Jelen Adatvédelmi szabályzat elektronikus úton tett kifejezett elfogadása önkéntes, konkrét, és tájékoztatáson alapul, csak így kerülhet a Felhasználót érintő személyes adatok adatkezelésre. A hozzájárulás módja, hogy a Felhasználó az Adatkezelő Weboldalán a regisztráció során bejelöli az erre vonatkozó négyzetet. Ez a hozzájárulás ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

1.8. Az Adatkezelő elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását, ennek megfelelően a Felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli, és megteszi mindazon biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonságát garantálják.

1.9. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi, esetleges gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, amely céljai szempontjából megfelelő és releváns és csak a szükségesre korlátozódik.

1.10. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során azok pontosságára és naprakészségére törekszik, minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

1.11. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő székhelye Magyarország területén található, így a Jelen Adatvédelmi Szabályzatban szabályozott személyes adatok kezelésével összefüggésben fennálló védelem biztosítéka az országos hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”).

2. Szolgáltatói adatok

 • Adatkezelő neve: FUSI Solutions Kft.
 • Adatkezelő székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kecskeméti út 173.
 • Ügyfélszolgálat címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Kecskeméti út 173.
 • Adatkezelő elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fusiapp.com
 • Cégjegyzék száma: 03-09-135611
 • Adószáma: 27508381-2-03
 • Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
 • Weboldal: www.fusiapp.comÚj ablakban nyílik meg
 • Szerződés nyelve: magyar

3. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a vele szerződéses kapcsolatban (még) nem álló érintett, illetve a vele szerződést kötött Felhasználók személyes adatait mindenkor a vonatkozó törvényekkel összhangban kezeli, különösen a következőkkel:

 • Európai Uniós szabályozás: 2016/679/EU Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”)
 • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

4. Adatok kezelésének jogalapja

4.1. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

4.2. Adatkezelő a Felhasználókra vonatkozó adatokat a közte és a Felhasználók között létrejött szerződés alapján jogosult kezelni, a szerződés rendeltetésének megfelelően, a szerződésszerű teljesítés érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

4.3. A személyes adatok kezelésére szükség lehet az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, például számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

4.4. A személyes adatok kezelésére szükség lehet az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

4.5. A személyes adatok reklám céljából történő felhasználására a Felhasználónak külön, kifejezett engedélyt kell adnia.

5. Általunk kezelt adatok

5.1. Ahhoz, hogy a Szolgáltatást Felhasználó igénybe tudja venni, Felhasználó személyes adatokat tár fel Adatkezelő számára annak Weboldalán vagy egyéb úton keresztül. Amikor Adatkezelő személyes adatok megadását kéri a Felhasználótól, azt Felhasználó jogosult megtagadni, ilyen esetben azonban Adatkezelő jogosan tagadhatja meg a Szolgáltatás nyújtását, így előfordulhat, hogy a Felhasználó nem tudja igénybe venni Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatást.

5.2. Az Adatkezelő az adatkezelés körében az adatokra vonatkozóan különösen az alábbi tevékenységeket végezheti: gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás az adatkezelés célja szerint, lekérdezés, zárolás, törlés és megsemmisítés, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

5.3. Adatok, amelyeket a Feladók kötelező jelleggel adnak meg

5.3.1. Adatkezelő a következő, Feladóra vonatkozó, a Feladó által megadott személyes adatokat kezelheti, amelyek megadása a weboldalra történő regisztrációhoz szükségesek:

 • Név / cégnév: Címzett beazonosítása

 • E-mail cím: Szolgáltatás fenntartása és fejlesztése, üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó azonosítása és a kommunikáció biztosítása, megbízható és biztonságos környezet létrehozása és fenntartása, igény-és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése, reklám, marketing tevékenység, szolgáltatási díj számlázása

 • Telefonszám: Üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó azonosítása és a kommunikáció biztosítása

 • Iparág: Iparági besorolás cégek esetén, a szolgáltatás magasabb színvonalának biztosítása miatt.

  5.4. Adatok, amelyeket automatikusan gyűjtünk a Weboldalról

  5.4.1. Amennyiben a Felhasználó a Jelen Szabályzatban leírtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

  5.4.2. Az Adatkezelő által automatikusan gyűjtött, a Szolgáltatással kapcsolatos információk köre, amelyek gyűjtése a Szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez, további fejlesztéséhez szükséges (érintett: weboldalon regisztrált felhasználó):

 • Feliratkozás dátuma: Szolgáltatás fenntartása és fejlesztése, reklám, marketing tevékenység

 • Megtekintett adatok a Weboldalon: Szolgáltatás fenntartása és fejlesztése, reklám, marketing tevékenység

 • Naplózási adatok és eszközinformációk: Szolgáltatás fenntartása és fejlesztése, reklám, marketing tevékenység

  5.5. Adatkezelő által alkalmazott cookie-k

  5.5.1. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

  5.5.2. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a böngésző küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, vagy mobil eszközére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének, eszközének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a weboldal vagy applikáció látogatásakor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

  5.5.3. A FUSI használatával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő saját döntése szerint kifejezetten szükséges, session típusú cookie-kat használjon a weboldallal, vagy az applikációval összefüggésben, amennyiben a session típusú cookie-k használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a látogatók böngészhessék a Weboldalt, használják annak funkcióit, pl. a látogató által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen cookie-k érvényességi ideje kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

  5.5.4. Adatkezelő kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt cookie-kat használ.

  5.5.5. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

  5.5.6. A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

  5.5.7. Fent említett technológiák használata: a feni technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel Felhasználó azonosítására, és Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

  5.5.8. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a látogatási adatok nyomon követése, és a használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen azokteljes használatáról. Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a használattal kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

  5.5.9. Lehetőség a cookie-k kikapcsolására: amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsön Adatkezelő róla a weboldal, vagy applikáció használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaibanrészben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát,vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait, tudomásul véve, hogy adott esetben ezzel megnehezíti a Weboldal használatát.

6. Hogyan és meddig használjuk az általunk gyűjtött adatokat?

6.1. Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

6.2. Adatkezelő vonatkozó jogszabályi kötelezettsége hiányában a rendelkezésére álló személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, össze nem hangolja vagy össze nem kapcsolja. Adatkezelő Felhasználókra vonatkozó adatokat a létrejött szerződéses jogviszony fennállása alatt és azt követően addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését az info@fusiapp.com e-mail címre küldött levélben. Esetleges jogvita során történő bizonyíthatóság okán az érintett Felhasználó adata az általános elévülési időn belül, illetőleg jogvita esetén annak jogerős lezárását követő 5 évig kerül kezelésre. Kivétel a Feladó által feltöltött, a személyazonosságot igazoló okiratról készült fotó, amelyet a személyazonosság megállapítását követően haladéktalanul törlünk. Reklámokról való leiratkozás mindenkor kérhető az info@fusiapp.com e-mail címen keresztül vagy hírlevelek esetében közvetlenül, az ezt jelző részre való kattintással. Adatkezelő Felhasználókra vonatkozó adatokat a létrejött szerződéses jogviszony fennállása alatt és azt követően addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését az info@fusiapp.com e-mailcímre küldött levélben. Esetleges jogvita során történő bizonyíthatóság okán az érintett Felhasználó adata az általános elévülési időn belül, illetőleg jogvita esetén annak jogerős lezárását követő 5 évig kerül kezelésre.

7. Kik ismerhetik meg a kezelt adatokat?

7.1. A Szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében szükség lehet arra, hogy bizonyos adatokat továbbítsunk harmadik feleknek, melyről az Érdekelteket a jelen pontban leírtak alapján minden esetben tájékoztatunk. A személyes adatok megismerésére Adatkezelő és munkavállalói, közreműködői jogosultak a hatályos jogszabályok szerint.

7.2. Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag társaságon belül továbbíthatja a Szolgáltatás megfelelő teljesítésének biztosítása végett, illetőleg a Szolgáltatás teljesítése érdekében a szükséges mértékig a Címzetteknek. Ezen adattovábbításhoz a Felhasználó Jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

7.3. Amennyiben adattovábbításra kerül sor, az Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.4. Adattovábbítás a következő esetekben valósulhat meg:

 • Munkavállalókkal való megosztás: A fenti, 5. pontban felsorolt személyes adatokhoz a Szolgáltató férhet hozzá, melybe beleértendő a Szolgáltató munkavállalója, kizárólag abban az esetben, amennyiben az adott adatcsoportnak megfelelő adatkezelési cél érdekében elengedhetetlenül szükséges ezen adatok kezelése.

 • Nyilvánosan megjeleníthető információk: Adatkezelő kizárólag olyan információkat tesz közzé nyilvánosan, amelyekhez az Érdekelt hozzájárul, mely információkat Adatkezelő jogosult megjeleníteni közösségi/nyilvános felületein is. Ilyen adatok lehetnek a következők: a Weboldalon vagy más nyilvános közösségi fórumon, kommentben írt vélemények.

 • Jogszabályoknak valómegfelelés: Adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a jelen 7. pontban foglaltakon kívül harmadik félnek illetve feleknek nem továbbítja, ide nem értve, ha arra jogszabályi kötelezettség alapján valamely hatóság, állami, közigazgatási szerv, bíróság felszólítja és Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok alapján azt nem jogosult megtagadni.

  7.5. Adatkezelő semmilyen körülmények között nem felel harmadik fél szolgáltatók adatkezeléséért (pl. Google, Facebook, stb.), arra minden esetben a szolgáltatók saját adatkezelési szabályzatai irányadók.

  7.6. Szolgáltató a Szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében különféle harmadik fél szolgáltatók közreműködését veszi igénybe. Mely szolgáltatók kizárólag a következők:

 • Tárhely-szolgáltató és Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló rendszerüzemeltetést végző cég:
  Név: Amazon Web Services EMEA SARL
  Cím: 38 Avenue John F. Kennedy, Luxembourg 1855, Luxembourg
  Contact: https://aws.amazon.com/contact-usÚj ablakban nyílik meg
  Weboldal: https://aws.amazon.com/Új ablakban nyílik meg

  7.7. Adatfeldolgozó az Adatkezelő tevékenysége során rendelkezésére bocsátott személyes adatok tárolását végzi Adatkezelő részére. Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy a Heroku Inc. szolgáltató adatkezelése és adatbiztonsága kapcsán sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozik felelősséggel, arra kizárólagAdatfeldolgozó adatvédelmi irányelvei és szabályzataiirányadóak.

  7.8. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

  7.9. Adatkezelő kezeléséből a Felhasználók személyes adatai egyebekben nem kerülnek ki.

8. Felhasználó jogai és kötelezettségei

8.1. Felhasználót érintő adatok kezelése

8.1.1. Az Érintett jogosult a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz hozzáférni, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként az adatkezelés jogszerűségének megállapítás és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. A személyes adatok pontosságára és naprakészségére törekszik az Adatkezelő, ugyanakkor az Érintett köteles ezek változását jelezni a Szolgáltatónak a következő e-mail címen: info@fusiapp.com A személyes adatok naprakészen tartásáért az Érintetett felelős.

8.1.2. Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthető formában megfogalmazva nyújtsa. Az információkat kérésre elsősorban elektronikusan az info@fusiapp.com e-mail címen nyújtja. A tájékoztatáshoz minden esetben szükséges az Érintett személyazonosságának igazolása.

8.1.3. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

8.1.4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságánál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8.1.5. Az Érintett ezen jogát díjmentesen biztosítja az Adatkezelő, azonban amennyiben a kérelem megalapozatlan vagy túlzó, például annak többszöri ismétlődése miatt, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatása nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre Adatkezelő megtagadhatja az intézkedést vagy díjat számolhat fel.

8.1.6. Ha az Adatkezelő nagy mennyiségű információt kezel az Érintettre vonatkozóan, kérheti az Érintettet, hogy az információk közlését megelőzően pontosítsa, hogy kérése mely információkra vagy mely adatkezelési tevékenységekre vonatkozik.

8.2. Hozzáférés

8.2.1. Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz a hozzáférést kérő érintett személyazonosságának megállapítására, különösen az online szolgáltatásokkal és az online azonosítókkal összefüggésben. Az Adatkezelő nem őrizheti meg a személyes adatokat kizárólag abból a célból, hogy a lehetséges kérelmeket meg tudja válaszolni.

8.3. Adathelyesbítés és törlés

8.3.1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérhesse a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését és megilleti őt az „elfeledtetéshez való jog”, ha a szóban forgó adatok megőrzése sérti valamely jogszabály rendelkezéseit.

8.3.2. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésre személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtése vagy más módon való kezelése az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség.

8.4. A hozzájárulás visszavonása és a feldolgozás korlátozása

8.4.1. Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére korábban adott engedélyét visszavonja. E jog különösen akkor lényeges, ha az érintett gyermekként adta meg hozzájárulását, amikor még nem volt teljes mértékben tisztában az adatkezelés kockázataival, később pedig el akarja távolítani a szóban forgó személyes adatokat, különösen az internetről. Az Érintett e jogát gyakorolhatja akkor is, ha mér nem gyermek.

8.4.2. Ugyanakkor e személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető, ha a véleménynyilvánítás és a tájékoztatás szabadságához való jog gyakorlása, valamely jogi kötelezettségének való megfelelés, illetőleg közérdekből végzett feladat végrehajtása, stb. védelméhez szükséges

8.5. Kifogáshoz/Tiltakozáshoz való jog

8.5.1. Az Érintett számára biztosított, hogy az egyedi helyzetére vonatkozó adatok kezelése ellen tiltakozzon, ha a személyes adatok jogszerűen kezelhetők, mert az adatkezelésre közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei alapján van szükség.

8.6. Felhasználó kötelezettsége

8.6.1. Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a szolgáltatás igénybevétele során, azok minőségéről, azaz jogszerűségéről, valóságáról, helyességéről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Ha Adatkezelőnek kétsége merül fel a megadni kívánt adatok minőségét illetően, kérheti a Felhasználótól azok igazolását az ÁSZF szerint. Amennyiben Felhasználó ennek nem kíván eleget tenni, vagy Adatkezelő saját hatáskörében nem találja jogszerűnek, valónak, helyesnek azokat, Felhasználó adatai a továbbiakban nem kezelhetők és Adatkezelő jogosult megtagadni a szolgáltatásnyújtást, azaz a Felhasználót haladéktalanul, minden további figyelmeztetés vagy kimerítő indoklási kötelezettség nélkül – amennyiben a szerződésszegés orvosolható, annak orvoslásáig – inaktiválni, vagy – amennyiben nem orvosolható – törölni, vagy bármely, az ÁSZF-ben, vagy egyéb vonatkozó szerződésben, jogszabályban szerződésszegés esetére rögzített jogkövetkezménnyel élni.

8.6.2. Adatkezelő sem közvetlenül, sem közvetve nem felel semmilyen jogkövetkezményért, amely abból ered, hogy Felhasználó nem saját személyes adatait adta meg, vagy azok nem valósak, abban az esetben sem, ha kétely esetén kérte azok igazolását.

9. További fontos információk

9.1. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az adatkezelési tevékenység nyilvántartására vonatkozó kötelezettségnek megítélésünk szerint s Szolgáltató nem köteles megfelelni, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozás és az általa végzett adatkezelés az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően nem jár kockázattal, az adatkezelés alkalmi jellegű.

9.2. Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő kinevezésére vonatkozó kötelezettségnek megítélésünk szerint s Szolgáltató nem köteles megfelelni, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő fő tevékenységei nem olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban amelyek lehetővé teszik az Érintettek nagymértékű, rendszeres és szisztematikus nyomon követését, valamint az Adatkezelő tevékenysége során nem kezeli a személyes adatok különleges kategóriáit vagy büntetőjogi relevanciájú, bűncselekményekhez kapcsolódó adatokat.

9.3. Felügyeleti és egyéb hatóságok

Jelen Adatvédelmi szabályzat területi hatálya kiterjedhet további külföldi hatóságokra is, abban az esetben, ha a Felhasználó érintett Magyarországon kívüli székhely vagy tevékenységi hely vonatkozásában.

9.4. Automata döntéshozatal, profilalkotás

Adatkezelő kijelenti, hogy nem végez olyan, kizárólag automatikus adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntéshozatali eljárást, amely Felhasználóra joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Amennyiben a jövőben esetlegesen mégis végezne Adatkezelő ilyen folyamatot, akkor időben tájékoztatni fogja erről az érintetteket és jóváhagyást kér tőlük.

9.5. Érzékeny adatok kezelése

Adatkezelő kijelenti, hogy nem kezel olyan adatokat, amelyek az alapvető jogok és szabadságok szempontjából a természetüknél fogva különösen érzékeny személyes adatok és amelyek egyedi védelmet igényelnek, mivel kezelésük körülményei jelentős kockázatot hordoznak. Amennyiben Adatkezelő mégis kezelne ilyen különösen érzékeny adatot, úgy e tekintetben különös figyelemmel jár el és kizárólag a szükséges mértékig kezeli azokat. Adatkezelő kijelenti, hogy nem kezel olyan adatot, amely faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, továbbá nem kezel egészségügyi adatot és a természetes személyek szexuális életére vagy irányultságára utaló személyes adatot sem.

10. Adatvédelmi incidens

10.1. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

11. Panaszkezelés

11.1. A FUSI adatkezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az Érintettnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: https://naih.huÚj ablakban nyílik meg
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

11.2. A fentieken túlmenően továbbá a Kecskeméti Törvényszék előtt kereset indítható a FUSI-val szemben a személyes adatok védelmének megsértése esetén.

12. Adatvédelmi szabályzat változásai

12.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot bármikor módosítsa. Módosítás esetén ezt haladéktalanul közzétesszük a www.fusiapp.comÚj ablakban nyílik meg címen.

12.2. Módosítás esetén a hatálybalépés napja előtt legkésőbb 30 (harminc) napon belül értesítést küldünk az Érintett számára e-amil útján.

12.3. Amennyiben az Érintett bármely módosítással nem ért egyet, úgy kifogással élhet és jelezheti ezt e-mail útján a info@fusiapp.com címen, valamint kérheti adatai törlését.